ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักศึกษา

 

ท.01 - แบบคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด
ท.02 - แบบคำร้องขอผ่อนผัน  ดาวน์โหลด
ท.03 - แบบคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า ดาวน์โหลด
ท.04 - แบบคำร้องขอลาพักการเรียน ดาวน์โหลด
ท.05 - แบบคำร้องขอเพิ่ม ถอนวิชา ดาวน์โหลด
ท.06 - แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ดาวน์โหลด
ท.07 - แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา ดาวน์โหลด
ท.08 - แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ดาวน์โหลด
ท.09 - แบบคำร้องขอโอนผลการเรียน ดาวน์โหลด
ท.10 - แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา ดาวน์โหลด
ท.11 - แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าคะแนน 0 ดาวน์โหลด
ท.12 - แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (regrade) ดาวน์โหลด
ท.14 - แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง ดาวน์โหลด
ท.15 - แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ดาวน์โหลด
ท.16 - แบบคำร้องขอลาออกจาการเป็นนักศึกษา ดาวน์โหลด
ท.17 - แบบคำร้องขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน ดาวน์โหลด