วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

CHANTHABURI   TECHNICAL  COLLEGE


ปรัชญา : สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ล้ำเลิศวิชา

เอกลักษณ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและบริการชุมชน

อัตลักษณ์ : เปี่ยมคุณธรรม นำความรู้ สู่จิตอาสา พัฒนาเทคโนโลยี

พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย : ปางประทานพร

สีประจำวิทยาลัย : สีน้ำเงิน – ขาว

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย : ต้นจัน

website : https://www.technicchan.ac.th/

 

แผนผังวิทยาลัย