วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
        สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
        สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง)

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

3. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
        สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

4. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
        สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (ต่อเนื่อง)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (ต่อเนื่อง)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)

5.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
        สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

???? สมัครเรียนออนไลน์ http://admission.vec.go.th ????