วิทยาลัยเทคนิคตราด

วิสัยทัศน์/พัทธกิจ/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคตราด


วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตและส่งเสริมคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้ ความชำนาญ ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ

พันธกิจ

      เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับกึ่งฝีมือ ฝีมือเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ให้ความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญทางวิชาชีพได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้กว้างขวาง และหลากหลายรูปแบบตลอดจนสืบสาน อนุรักษณ์คุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

ปรัชญา

     "ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม"

เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคตราด

     "ทักษะเลิศล้ำ นำวิชาการ บริการชุมชน"

อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคตราด

     "เก่ง ดี มีจิตอาสา "

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคตราด

 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท

  • ต.วังกระแจะ อ.เมือง
  • จ.ตราด
  • โทรศัพท์: 039-518-105