ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

        สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามจัดตั้ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประกอบด้วย 9  สถานศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคตราด

    19 กรกฎาคม 2555 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1333/2555 มอบหมายให้  ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

     8 มกราคม 2556 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 19/2556 รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันและครูหรือคณาจารย์ประจำ ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 คือ

นางจุรี  ทัพวงษ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหาร
นายจิระพงษ์  จันทร์ประเสริฐ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหาร
นายวชิระ  สุขมหา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือคณาจารย์ประจำ
นายหรั่ง  นะยะเนตร  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือคณาจารย์ประจำ


       11 มกราคม 2556 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 57/2556 รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบัน คือ

นายกมลศักดิ์  ตรีครุฑพันธ์ กรรมการสภาสถาบันตามาตรา 23 (3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  อ่องอารี  กรรมการสภาสถาบันตามาตรา 23 (3)
นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์  กรรมการสภาสถาบันตามาตรา 23 (3)
นางสุปรียา ลำเจียก  กรรมการสภาสถาบันตามาตรา 23 (3) 

                                              

        18 มีนาคม 2556 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สอศ.192/2556 แต่งตั้ง ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร  ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ตามมาตรา 23 (1)

        19 มีนาคม 2556 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สอศ. 195/2556 แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

นายปรีดา       อัตวินิจตระการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวินัย       สารสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.บุญนาค    โมกข์มงคลกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
นายวิทยา      คุณปลื้ม ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ที่ตั้งปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ในวิทยาลัยเทคนิคระยอง  086/13  ถนนตากสิน ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000