สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

โทรศัพท์ 038616434  
โทรสาร  038616435

หน่วยงานภายใน  038-616343 
  ต่อ 106 สำนักผู้อำนวยการสถาบัน
  ต่อ 108 งานสารสนเทศ / งานแผนฯ
  ต่อ 111 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
  ต่อ 117 งานพัสดุ
  ต่อ 118 งานการเงินและบัญชี
  ต่อ 119 ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
  ต่อ 120 สำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต
  ต่อ 122 งานบริหารทั่วไป
  ต่อ 121 งานบุคลากร