เล่มผลงาน บทความวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560  คลิก

เล่มผลงาน บทความวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562  คลิก

ผลงานวิชาการ หนังสือเทคโนโลยีแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ คลิก