ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

     1. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและผังเมือง (หนังสือรับรองเลขที่ CN-0315A-6409-3550)
         - อาชีพช่างเหล็กเสริมคอนกรีต คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1
         - อาชีพช่างฉาบปูน คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2
         - อาชีพช่างปูกระเบื้อง คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2
         - อาชีพช่างฉาบปูน คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2
         - อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4

     2. สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม  (หนังสือรับรองเลขที่ CN-0316A-6509-3551)
          - อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ  คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1
          - อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ  คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2

ศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

     สาขาวิชาชีพการประกอบอาหารไทย สาขาอาหารและโภชนาการ  (หนังสือรับรองเลขที่ CN-0311A-6408-3537)
         - อาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ระดับ 1 
         - อาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ระดับ 2