แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566-2570 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566  ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลด