ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก


ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดคลิก

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2566 รายละเอียดคลิก

(แบบ บก. 06)  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย รายละเอียดคลิก