คณะกรรมการดำเนินงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

รายนามคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

1.ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
2.นายสมชาย ธำรงสุข   ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
3.ดร.ธวัชชัย  อุ่ยพานิช กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3)
4.นายกมล  ชุ่มเจริญ กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3)
5.นายประทีป  จุฬาเลิศ กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3)
6.นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3)
7.ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง   กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน ตามมาตรา 23 (4)
8.นายยุทธพันธ์ โคตรพันธ์ กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน ตามมาตรา 23 (4)
9.นายหรั่ง นะยะเนตร  กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากครู ตามมาตรา 23 (4)
10.นายประภาส พวงชื่น   กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากครู ตามมาตรา 23 (4)
11.ดร.วินัย สารสุวรรณ     กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23 (5)
12.นายปรีชา ทัพพะกุล ณ อยุธยา กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23 (5)
13.นายพงศ์พันธุ์  ชัยกุล กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23 (5)
14.นายวิปิยะ ปิตุเตชะ  กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิจากท้องถิ่นตามมาตรา 23 (5)