บุคลากรสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สาขาวิชา  ประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา ผู้บริหาร/ครู รวม 
ข้าราชการ พนง.
ราชการ
ครู
พิเศษ
อื่นๆ ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ผู้บริหาร ครู
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 5 78 6 27   74 39 3 116
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 5 98 17 48   114 50 4 168
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
2 14 20 7   35 7 1 43
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 4 53 6 32   71 24 0 95
วิทยาลัยเทคนิคระยอง 4 90 6 85 1 118 62 4 185
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 5 15 20 39   62 17   79
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 3 12 20 9   37 5 2 44
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 3 80 5 32 3 70 46 1 120
วิทยาลัยเทคนิคตราด 5 53 1 27   58 28 0 86
รวมบุคลากรสังกัดสถาบัน 36 493 101 306 4 639 278 15 936


หมายเหตุ **วุฒิการศึกษาอื่นๆ หมายถึง  วุฒิ ปวช. ปวส.และ ปทส.
               **สำรวจจากแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566


รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคตราด