งานการเงินและการบัญชี

   

นางวิภารัตน์  ธานีรัตน์
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและการบัญชี)

งานระบบสารสนเทศ


นายประชิต รัตนพลแสน 
นักงานบริหารทั่่วไป (ด้านสารสนเทศ)      

งานบริหารงานทั่วไป

 

  นางสาวอุมาพร  มนยฤทธิ์
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

    
นางสาวจุฑารัตน์  สมบูรณ์ธรรม
นักงานบริหารทั่่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)

งานบริหารงานบุคคล


นางสาวพัตร์พิมล  เสาวคนธ์
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล)

งานพัสดุ

นางสาวปริยาภัทร  ศรีเพชร
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)

 

นายไพรวัลย์  ยาโตปะมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานอาชีวศึกษาบันฑิต

 นางสาวปราณปรียา  แก่กล้า
นักวิชาการศึกษา