คณะกรรมการดำเนินงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

คณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

1. นายกมลศักดิ์ ตรีครุธพันธ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายสมชาย ธำรงสุข อนุกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล อนุกรรมการ
4. นายทรงพล ถนอมวงษ์ อนุกรรมการ
5. นายประภาส พวงชื่น อนุกรรมการ
6. นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ อนุกรรมการ
7. นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร อนุกรรมการ
8. นายไพโรจน์ ชาติอาษา อนุกรรมการ
9. นายประทีป ผลจันทร์งาม อนุกรรมการ
10. นายกิตติพงษ์ อุตตมะเวทิน อนุกรรมการ
11. นายสถิต สมศรีโย อนุกรรมการ
12. นายกิตติวิทย์ บุญศิริ อนุกรรมการ
13. นายหรั่ง นะยะเนตร อนุกรรมการ
14. นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา อนุกรรมการ
15. นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ อนุกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวปริยาภัทร ศรีเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ