คณะกรรมการดำเนินงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

คณะอนุกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

1.ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานอนุกรรมการ
2.รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รองประธานอนุกรรมการ
3.ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา อนุกรรมการ
4.ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อนุกรรมการ
5.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ
6.ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต  อนุกรรมการ
7.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง อนุกรรมการ
8.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อนุกรรมการ
9.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อนุกรรมการ
10.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อนุกรรมการ
11.ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อนุกรรมการ
12.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อนุกรรมการ
13.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด อนุกรรมการ
14.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด อนุกรรมการ
15.ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) อนุกรรมการ
16.นางส้มไทย  ศิริเมร์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี อนุกรรมการ
17.นายกมลศักดิ์ ตรีครุธพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อนุกรรมการ
18นายทรงพล ถนอมวงษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัสดุ อนุกรรมการ
19.ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อำนวยการสถาบัน อนุกรรมการและเลขานุการ
20.หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ