คณะกรรมการดำเนินงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

 คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา

1.ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก   ประธานอนุกรรมการ
2.รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก (ฝ่ายวิชาการ) อนุกรรมการ
3.ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก อนุกรรมการ
4.ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา อนุกรรมการ
5.ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก อนุกรรมการ
6.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) อนุกรรมการ
7.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) อนุกรรมการ
8.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) อนุกรรมการ
9.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) อนุกรรมการ
10.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) อนุกรรมการ
11.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) อนุกรรมการ
12.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) อนุกรรมการ
13.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) อนุกรรมการ
14.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
    (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)
อนุกรรมการ
15.ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์     อนุกรรมการ
16.ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ อนุกรรมการ
17.รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง อนุกรรมการ
18.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  อนุกรรมการและเลขานุการ