คณะกรรมการดำเนินงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

คณะอนุกรรมการวิชาการ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี  ประธานกรรมการ
2.ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุภา จิวศิวานนท์  กรรมการ
4.นายวีรวัฒน์ ยมจินดา      กรรมการ
5.นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ กรรมการ
6.นายชัยธวัช ตุ่มมะ กรรมการ
7.นายศุภชัย ตั้งวรชัย  กรรมการ
8.ผศ.เกรียงศักดิ์ บุญญา  กรรมการ
9.นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล  กรรมการ
10.นายเฉลิมพงษ์ เนตรพฤษรัตน์ กรรมการ
11.นายณฏฐพล วุฒิพันธ์ กรรมการ
12.ดร.ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์ กรรมการ
13.ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  กรรมการ
14.ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  กรรมการ
15.ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ
16.ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กรรมการ
17.ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา       กรรมการ
18.ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน กรรมการและเลขานุการ
19.ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ