คณะกรรมการดำเนินงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

1.นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ประธานอนุกรรมการ
2.นายแพทย์สมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อนุกรรมการ
3.นายสมบัติ อนันตรัมพร อนุกรรมการ
4.นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช อนุกรรมการ
5.นางสาวสินีนารถ เองตระกูล อนุกรรมการ
6.รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก อนุกรรมการ
7.ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง อนุกรรมการ
8.ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด อนุกรรมการ
9.ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อนุกรรมการ
10.ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อนุกรรมการ
11.ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อนุกรรมการ
12.ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อนุกรรมการ
13.ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) อนุกรรมการ
14.ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อนุกรรมการ
15.ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด อนุกรรมการ
16.ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน อนุกรรมการ
17.ผู้อํานวยการสํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อนุกรรมการ
18.ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ
19.ผู้อํานวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต อนุกรรมการ
20.ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก อนุกรรมการและเลขานุการ
21.ผู้อํานวยการสํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

อนุกรรมการแผู้ช่วยเลขานุการ