ทุนเรียนฟรี 50 ทุน ปีการศึกษา 2566
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 พ.ค. 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง
มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 17,500 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 พฤษภาคม 2566

สาขาที่รับสมัคร

สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี 
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาเทคโนโลยีโยธา
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาการบัญชี

คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และมีภูมิลำเนา
ในตำบลมาบตาพุด ตำบลมาบข่า ตำบลทับมา ตำบลเนินพระ ตำบลห้วยโป่ง
ตำบลบ้านฉาง และพื้นที่นอกเขตพื้นที่ตามประกาศซึ่งอยุ่ในจังหวัดระยอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดใบสมัคร

  1. ข่าวประกาศ
  2. ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  3. รายงานงบการเงิน